ՄԱՇՏՈՑ

Просветительский сайт армян диаспоры МАШТОЦ

Общая Исповедь с подстрочной транскрипцией и переводом

1. Исповедующийся

- Մեղայ Ամենասուրբ Երրորդութեանն՝ Հօր եւ Որդւոյ եւ

- Мэха  Амэнасурб  Еррордутянэн –  hор  ев  Вордво  ев

-  Грешен пред Пресвятой Троицей –  Отца и Сына и

Հոգւոյն Սրբոյ: Մեղուցեալ եմ Աստուծոյ: Խոստովանիմ

hогвуйн  Сэрбо.  Мэхуцял  эм  Астуцо.  Хостованим

Духа Святого. Грешным я-есть пред Богом. Исповедую

առաջի Աստուծոյ եւ սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ առաջի

арачи  Астцо  ев  сэрбуhво  Аствацацнин  ев  арачи

пред Богом и святой Богородицей и пред

քո, հայր սուրբ, զամենայն մեղս, զոր գործեալ եմ: Քանզի

ко, hайр  сурб, заменайн  мэхэс, зор  горцял  эм. Канзи

тобой, отец святой, все грехи, что соделал я-есть. Ибо

մեղայ խորհրդով, բանիւ եւ գործով, կամա եւ ակամա,

мэха  хорhрдов,  банив  ев  горцов,  кама  ев  акама,

грешен мыслью, словом и делом, вольно и невольно,

գիտութեամբ եւ անգիտութեամբ: Մեղայ Աստուծոյ:

гитутямб  ев  ангитутямб.  Мэха  Астуцо.

ведая и не-ведая. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

2. Исповедующийся

- Մեղայ հոգւովս եւ զօրութեամբ սորա, մտօքս եւ շարժմամբ

- Мэха  hогвовс  ев  зорутямб  сора,  мэтокс  ев  шаржутямб

- Грешен душою-моею и силами ее, разумом-моим и движениями

սորա, մարմնովս եւ զգայութեամբ սորա: Մեղայ զօրութեամբ

сора,  мармновс  ев  эзгайутямб  сора.  Мэха  зорутямб

его, плотью-моей и чувствами ее. Согрешил силами

հոգւոյս՝ խորամանկութեամբ, անզգամութեամբ,

hогвуйс –  хораманкутямб,  анэзгамутямб,

души-моей –  хитростью, бесчувственностью,

յանդգնութեամբ եւ երկչոտութեամբ, շռայլութեամբ եւ

hандэгнутямб  ев  еркчотутямб,  шрайлутямб  ев

дерзостью и робостью, расточительностью и

ժլատութեամբ, զեղխութեամբ եւ անիրաւութեամբ,

жэлатутямб,   зэххутямб   ев   аниравутямб,

жадностью, беспутством и несправедливостью,

չարահաւանութեամբ, յուսահատութեամբ եւ

чараhаванутямб,  hусаhатутямб  ев

злонравием, отчаянием и

թերամտութեամբ: Մեղայ  Աստուծոյ:

тэрамэтутямб.  Мэха  Астуцо.

глупостью. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

3. Исповедующийся

- Մեղայ չար խորհրդով մտացս՝ նենգութեամբ, ատելութեամբ,

- Мэха   чар   хорhэрдов   мэтацэс –   нэнгутямб,   атэлутямб,

- Грешен злыми помыслами разума-моего –  коварством, ненавистью,

խեթիւ, մախանօք, յաչաղանօք, թուլութեամբ, պոռնկական

хэтив,    маханок,    hачаханок,    тулутямб,    порнэкакан

язвительностью, завистью, завистливостью, слабостью, блудливыми

խորհրդով …: Մեղայ Աստուծոյ:

хорhэрдов ….  Мэха  Астуцо.

помыслами …. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

4. Исповедующийся

- Մեղայ ցանկութեամբ մարմնոյս՝ հեշտութեամբ,

- Мэха  цанкутямб  мармнуйс –  hештутямб,

- Грешен желаниями плоти-моей –  наслаждением,

պղերգութեամբ, յօրանջմամբ քնոյ, շարժութեամբ մարմնոյս

пхэргутямб,  hоранджмамб  кэно,  шаржутямб  мармнуйс

ленностью, зеванием сонливым, движением тела-моего

եւ զազրագործութեամբ ի պէսպէս ախտս, հեշտալրութեամբ

ев  зазрагорцутямб  и  пэспэс  ахтэс,  hешталэрутямб

и мерзостями в разнообразных пороках, легковосприятием

լսելեացս, առատութեամբ աչացս, ցանկութեամբ սրտիս,

лэсэляцэс,   аратутямб   ачацэс,   цанкутямб   сэртыс,

слуха-моего, бесстыдством очей-моих, желанием сердца-моего,

իգութեամբ ռնգացս, պագշոտութեամբ բերանոյս,

игутямб    рэнгацэс,    пагшотутямб    бэрануйс,

похотливостью ноздрей-моих, сластолюбием рта-моего,

անժուժկալութեամբ, շուայտութեամբ եւ արբեցութեամբ:

анжужкалутямб,   швайтутямб   ев   арбэцутямб.

невоздержанностью, распутством и пьянством.

Մեղայ Աստուծոյ:

Мэха  Астуцо.

Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

5. Исповедующийся

- Մեղայ չարաբանութեամբ լեզուիս՝ ստախօսութեամբ,

- Мэха   чарабанутямб   лезвис –   сэтахосутямб,

- Грешен злословием языка-моего –  лживостью,

սուտ երդմամբ, երդմնազանցութեամբ, հակառակութեամբ,

сут ердмамб, ердмназанцутямб, hакаракутямб,

ложной клятвой, клятвопреступлением, возражением,

վիճաբանութեամբ,  բանսարկութեամբ, շոգմոգութեամբ,

вичабанутямб,  бансаркутямб,  шогмогутямб,

спорами, клеветой, интригами,

քսու, դատարկաբանութեամբ եւ ծաղու, զրախօսութեամբ,

ксу,    датаркабанутямб    ев    цаху,    зэрахосутямб,

ябедничеством, пустословием и насмешками, празднословием,

հերձախօսութեամբ եւ անիծաբանութեամբ, տրտնջելով,

hердзахосутямб  ев  аницабанутямб,  тэртэнджелов,

распрями и  проклятиями, ропща,

դժգոհելով, բամբասելով եւ հայհոյելով: Մեղայ Աստուծոյ:

дэжгоhелов,  бамбасэлов  ев  hайhойелов.  Мэха  Астуцо.

ворча, сплетничая и ругаясь.  Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

6. Исповедующийся

- Մեղայ գողութեամբ ձեռացս, ագահելով, զրկելով,

- Мэха  гохутямб  дзэрацэс,  агаhелов,  зэркелов,

- Грешен воровством рук-моих, жадничая, лишая,

հարկանելով, սպանանելով եւ ընդ գարշս ածելով:

hарканэлов,  спананэлов  ев  энд  гаршс  ацэлов.

ударяя, убивая и со скверной подсыпая.

Մեղայ Աստուծոյ:

Мэха  Астуцо.

Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

7. Исповедующийся

- Մեղայ ամենայն յօդուածովք շինուածոյս եւ ամենայն

- Мэха  амэнайн  hодвацовк  шинвацуйс  ев  амэнайн

- Согрешил всеми составами строения-моего и всеми

անդամօք մարմնոյս, հնգեակ զգայարանօքս եւ վեցեկի

андамок  мармнуйс,  hэнгяк  згайаранокс  ев  вецэки

членами тела-моего, пятью чувствами-моими и шестью

շարժմամբս՝ վերամբարձ ոտնահարութեամբ եւ վայրաքարշ

шаржмамбэс –  верамбардз  вотнаhарутямб  ев   вайракарш

движениями-моими –  возвышаясь попиранием и опускаясь

մեղկութեամբ, յաջ եւ յահեակ խոտորելով, զառաջնոցն

мэхкутямб,  h-адж  ев  h-аhяк  хоторелов,  зарачноцэн

безволием, в-право и в-лево отклоняясь, прежнее

մեղանչելով եւ վերջնոցն չար նշաւակ գոլով: Մեղայ Աստուծոյ:

мэханчелов  ев  верчноцэн  чар  нэшавак  голов.  Мэха  Астуцо.

огрешая и конечному злое посмешище являя. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

8. Исповедующийся

- Այլ եւ մեղայ եւթնիցս յանցանօք մահագու մեղօք՝

- Айл  ев  мэха  ётницэс  hанцанок  маhацу  мэхок –

- А также грешен семью-этими преступлениями смертных грехов –

հպարտութեամբ եւ մասամբք նորին, նախանձու եւ մասամբք

hэпартутямб  ев  масамбк  норин,  нахандзу  ев  масамбк

гордыней и частностями ее, завистью и частностями

նորին, բարկութեամբ եւ մասամբք նորին, ծուլութեամբ եւ

норин,  баркутямб  ев  масамбк  норин,  цулутямб  ев

ее, гневом и частностями его, ленью и

մասամբք նորին, ագահութեամբ եւ մասամբք նորին,

масамбк  норин,  агаhутямб  ев  масамбк  норин,

частностями ее, алчностью и частностями ее,

որկրամոլութեամբ եւ մասամբք նորին, բղջախոհութեամբ եւ

воркрамолутямб  ев  масамбк  норин,  бэхджахоhутямб  ев

ненасытностью и частностями ее, похотливостью и

մասամբք նորին: Մեղայ Աստուծոյ:

масамбк  норин.  Мэха  Астуцо.

частностями ее. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

9. Исповедующийся

- Այլ եւ մեղայ ամենայն պատուիրանացն Աստուծոյ՝

- Айл  ев  мэха  амэнайн  патвиранацн  Астуцо –

- А также согрешил против всех заповедей Божьих –

յանձնառելեացն եւ հրաժարելեացն, զի ոչ զյանձնառականսն

hандзнарэляцэн ев hражареляцэн, зи воч эзhандзнаракансэн

обязующих и отвергающих, ибо ни обязующее

կատարեցի եւ ոչ ի հրաժարելեացն հեռացայ: ԶՕրէնս առի եւ

катареци  ев  воч  и  hражареляцэн  hераца.  ЗОренэс  ары  ев

не исполнил и ни от отвергаемого не отдалился. Закон получил но

յՕրինացն հեղգացայ, ի կարգս քրիստոնէութեան հրաւիրեցայ

h-Оринацэн  hехгаца,  и  каргэс  кристонэутян  hравиреца

в-Законе разленился, к порядку христианства приглашен был

եւ գործովս անարժան գտայ, գիտելով զչարն՝ կամաւ կորացայ

ев  горцовэс  анаржан  гэта,  гитэлов  эзчарэн –  камав кораца

но делами-своими недостойным оказался, зная зло – вольно прогнулся

եւ ի բարեաց գործոց ես ինձէն հեռացայ: Վա՜յ ինձ, վա՜յ ինձ,

ев  и  баряц  горцоц  ес  индзэн  hераца. Ва՛й  индз, ва՛й  индз,

и от добрых дел я себя отдалил. Горе мне! горе мне!

վա՜յ ինձ: Զո՞րն ասեմ կամ զո՞րն խոստովանիմ, զի անթիւ են

ва՛й  индз! Зо՛рэн  асэм  кам  зо՛рэн  хостованим? зи  антив  эн

горе мне! Что говорить или что исповедовать? ибо неисчислимы есть

յանցանք իմ, անասելի են անօրէնութիւնք իմ, աններելի են

hанцанк  им,  анасэли  эн  аноренутюнк  им,  аннэрели  эн

проступки мои, невыразимы есть беззакония мои, непростительны есть

ցաւք իմ եւ անբժշկելի են վէրք իմ: Մեղայ Աստուծոյ:

цавк  им  ев  анбэжэкели  эн  верк  им. Мэха  Астуцо.

недуги мои и неизлечимы есть раны мои. Грешен пред Богом.

Священник

- Աստուած թողութիւն շնորհեսցէ:

- Аствац  тохутюн  шнорhесцэ.

- Бог отпущение дарует.

10. Исповедующийся

- Հայր սուրբ, զքեզ ունիմ միջնորդ հաշտութեան եւ բարեխօս

- hайр  сурб,  эзкез  уним  мичнорд  hаштутян  ев  барехос

- Отец святой, тебя имею посредником примирения и ходатаем

առ Միածին Որդին Աստուծոյ, զի իշխանութեանդ, որ տուեալ

ар  Миацин  Вордин  Астуцо,  зи  ишханутянэд,  вор  тэвял

пред Единородным Сыном Божьим, ибо властью-твоей, что данной

է քեզ, արձակեսցես զիս ի կապից մեղաց իմոց, աղաչեմ զքեզ:

э  кез,  ардзакесцэс  зис  и  капиц  мэхац  имоц,  ахачeм  эзкез.

есть тебе, освободишь меня от пут грехов моих, молю тебя.

Священник

- Ողորմեսցի քեզ մարդասէրն Աստուած եւ թողութիւն

- Вохормэсци  кез  мардасэрн  Аствац  ев  тохутюн

- да-Помилует тебя человеколюбивый Бог и отпущение

շնորհեսցէ ամենայն յանցանաց քոց՝ խոստովանացելոցն եւ

шнорhесцэ  амэнайн  hанцанац  коц –  хостованацэлоцн  ев

дарует всех проступков твоих – исповеданных и

մոռացելոցն: Եւ ես կարգաւս քահանայական իշխանութեան

морацэлоцэн.  Ев  ес  каргавэс  каhанайакан  ишханутян

забытых. И я порядком-сим священнической власти

եւ հրամանաւն աստուածային, թէ՝ «Զոր արձակիցէք յերկրի,

ев  hраманавн  аствацайин,  тэ:  «Зор  ардзакицэк  h-еркри,

и повелением божественным, что: «Что развяжете на-земле,

եղիցի արձակեալ յերկինս», նովին բանիւն արձակեմ զքեզ

ехици  ардзакял  h-еркинс»,  новин  банивн  ардзакем  эзкез

будет развязано в-небесах», тем-же словом освобождаю тебя

յամենայն մասնակցութենէ մեղաց քոց՝ ի խորհրդոց, ի բանից

h-амэнайн маснакцутэнэ мэхац  коц –  и  хорhэрдоц, и  баниц

от-всякой причастности грехам твоим –  в помыслах, в словах

եւ ի գործոց, յանուն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Եւ

ев и горцоц, h-анун hор ев Вордво ев hогвуйн Сэрбо. Ев

и в делах, во-имя Отца и Сына и Духа Святого. И

դարձեալ տամ զքեզ ի Խորհուրդս սուրբ Եկեղեցւոյ, զի զոր

дардзял  там  эзкез  и  Хорhурдэс  сурб  Екехэцво,  зи  зор

снова дам тебя в Таинство-сие святой Церкви, ибо если

ինչ գործիցես բարիս, եղիցի քեզ ի բարեգործութիւն եւ ի

инч  горцицэс  барис,  ехици  кез  и  барегорцутюн  ев  и

что делаешь доброе, да-будет тебе в добродетель и во

փառս հանդերձեալ կենացն: Ամէն:

парэс  hандэрдзял  кенацэн.  Амэн.

славу будущей жизни. Аминь.

 

2 Responses to Общая Исповедь с подстрочной транскрипцией и переводом

  1. On 24.03.2013 at 3:11 дп Анна said:

    Огромное спасибо и низкий поклон тем, кто взял на себя этот большой труд и сделал доступным содержание церковных служб для тех прихожан Армянской Апостольской Церкви, кто не вполне владеет армянским языком. Сердечно благодарю!

  2. On 04.05.2013 at 10:23 дп Grigor said:

    Спасибо и Вам, за добрую оценку нашего труда.